1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 251701คน

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

Top